CEUS- USG z kontrastem

Menvita – Klinika Andrologii i Zdrowia Seksualnego jest jedynym w Polsce prywatnym centrum medycznym, w którym jest możliwe komercyjne wykonanie USG z kontrastem (CEUS) jąder oraz nerek. Rejestracja jest możliwa telefonicznie (22) 602-05-35 lub mailowo: info@menvita.com.pl

BADANIE USG Z KONTRASTEM – KIEDY JE STOSUJEMY?

Badanie USG z kontrastem (ang. CEUScontrast enhenced ultrasound) najczęściej wykorzystuje się do oceny unaczynienia zmian ogniskowych (guzów) w różnych narządach. Celem jest uzyskanie dodatkowych informacji o nieprawidłowościach, które są niejednoznaczne w klasycznej ultrasonografii, a także innych badaniach obrazowych jak rezonans magnetyczny (MRI) czy  tomografia komputerowa (TK).
W części przypadków  (np. wątrobie) obraz unaczynienia w CEUS jest na tyle charakterystyczny, że nie wymaga wykonywania bardziej obciążających badań diagnostycznych.
W innych (np. nerce, jądrach) obecność unaczynienia traktuje się jako wykładnik złośliwości, pozwalający różnicować zmiany podejrzane onkologicznie ze zmianami łagodnymi (ropnie , torbiele, zmiany pozapalne, pseudoguzy).

CEUS – BEZPIECZEŃSTWO DLA ORGANIZMU I ALTERNATYWA DLA PACJENTÓW Z PRZECIWSKAZANIAMI DO TK / MRI:

Badanie USG oraz kontrast do badań USG pod nazwą SonoVue® zawierający sześciofluorek siarki (SF6), są bezpieczne. Główne zalety i badania oraz wskazania do jego zastosowania, to:

 1. PRZYŚPIESZONA DIAGNOSTYKA:
 • badanie możemy wykonać niemal natychmiast w klinice, a wynik jest wydawany najpóźniej w dniu następnym;
 • CEUS jest badaniem w czasie rzeczywistym pozostającym pod kontrolą operatora, podczas którego możliwe jest wykonanie próby czynnościowej oraz natychmiastowe powtórzenie całego badania w razie konieczności – możliwości takich nie ma w TK ani MRI, w których archiwizacja odbywa się w określonym momencie badania i nie ma możliwości prześledzenia wzmocnienia klatka po klatce w funkcji czasu.
 1. OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW I BEZPIECZEŃSTWO ZDROWIA: pacjentowi zdiagnozowanemu na podstawie CEUS nie trzeba zlecać innych kosztochłonnych i bardziej obciążających badań (promieniowanie jonizujące, działania uboczne kontrastów do TK i RM).
 2. BEZPIECZNA ALTERNATYWA DLA PACJENTÓW Z PRZECIWSKAZANIAMI DO TK/MRI:
  • pacjenci z wszczepionymi metalowymi implantami/urządzeniami, takimi jak: stenty, protezy z metalu, metalowe klamry chirurgiczne, lub metalowe implanty wewnętrzne, mogą mieć ograniczenia w przeprowadzeniu badania MRI (metal w ciele może wpływać na generowanie obrazów i stanowi potencjalne ryzyko, ponieważ magnes używany w MRI przyciąga metal);
  • pacjenci z rozrusznikiem serca: pole magnetyczne w trakcie badania może wpływać na działanie tych urządzeń,
  • klaustrofobia: niektóre osoby mogą odczuwać niepokój lub lęk w trakcie badania MRI ze względu na ciasnotę wewnątrz aparatu;
  • pacjenci z niewydolnością nerek (kontrasty do MRI/TK obciążają nerki oraz wątrobę);
  • pacjenci z nadwrażliwością na kontrast: kontrasty do TK i MRI mogą wywoływać ciężkie reakcje uczuleniowe (w przeciwieństwie do kontrastu używanego do CEUS).
 3. MAŁA DAWKA ŚRODKA KONTRASTUJĄCEGO: dawka używana w badaniu CEUS wynosi zwykle od 0,5 ml do 4,8 ml; w przypadku badania TK dawka wynosi na ogół kilkadziesiąt, czasami nawet 150 ml!
 4. BEZPIECZEŃSTWO KONTRASTU DLA ZDROWIA PACJENTA:
 • kontrast SonoVue jest najbezpieczniejszym obecnie dostępnym kontrastem, jeśli chodzi o potencjalne działania niepożądane w porównaniu do kontrastów do MRI/TK (rejestruje się mniej objawów niepożądanych oraz powikłań w porównaniu ze środkami jodowymi i paramagnetykami stosowanymi w MRI/TK);
 • SonoVue NIE przenika jak pozostałe kontrasty do moczu, jest wydalany z powietrzem przez płuca i może być stosowany u pacjentów z niewydolnością nerek; nie ma potrzeby oznaczania kreatyniny przed badaniem CEUS.
 1. BRAK PROMIENIOWANIA: w przeciwieństwie do TK badanie CEUS jest wolne od promieniowania jonizującego.

 

Jesteś zainteresowany konsultacją lekarską lub kwalifikacją na zabieg?

Skontaktuj się ze mną:

JAK JEST PRZEPROWADZANE USG z KONTRASTEM?

Badanie CEUS przebiega podobnie jak zwykłe badanie USG tego samego regionu anatomicznego. Kontrast najczęściej podaje się dożylnie. Mikropęcherzyki przedostają się mikrokrążenia i są wykrywane za pomocą aparatów USG ze specjalnym oprogramowaniem do badań kontrastowych (klinika Menvita, w której wykonujemy CEUS posiada taki specjalistyczny sprzęt).
Badanie przeprowadzane jest zawsze przez lekarza z asystą pielęgniarską. Przed badaniem na lewej kończynie górnej zakładany jest wenflon. Na sygnał lekarza, pielęgniarka – w odpowiednim tempie – podaje kontrast dożylnie. Lekarz archiwizuje charakter unaczynienia diagnozowanej zmiany chorobowej. Po zarejestrowaniu filmów w aparacie USG lekarz interpretuje je, często klatka po klatce, w celu ustalenia rozpoznania.
W wybranych sytuacjach  klinicznych kontrast może być także podawany dojamowo np. przez cewnik do pęcherza moczowego w diagnostyce odpływów pęcherzowo-moczowodowych.
W czasie całej procedury oraz 30 minutowej obserwacji PO badaniu, pozostajecie Państwo pod opieką wykwalifikowanego personelu medycznego.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA CEUS:

Na kwalifikację oraz na samo badanie CEUS należy zgłosić się z wynikami dotychczas przeprowadzonych podstawowych badań USG i ewentualnie TK/MRI, a także z pozostałą dokumentacją medyczną dotyczącą bieżącego schorzenia.
Przygotowanie jest takie samo jak do klasycznego badania USG ocenianego regionu anatomicznego.

CZYM JEST ULTRASONOGRAFICZNY ŚRODEK KONTRASTUJĄCY?

Ultrasonograficzny środek kontrastujący (UŚK) stanowią mikropęcherzyki gazu otoczone elastyczną membraną, które odbijając ultradźwięki powodują wzmocnienie obrazu z obszaru wypełnionego UŚK. Co najważniejsze, gaz jest obojętny chemicznie tzn. w żaden sposób nie reaguje z organizmem. Po destrukcji mikropęcherzyków, w ciągu kilku minut od podania, jest w całości wydychany przez płuca. CEUS może być więc stosowany u pacjentów z chorobami nerek, u których istnieją przeciwskazania do podania kontrastów stosowanych w tomografii komputerowej (TK) czy rezonansie magnetycznym (MRI).
Mikropęcherzyki wielkością nie przekraczają średnicy erytrocytu ( < 6 µm) przez co mogą penetrować i generować wzmocnienie z najdrobniejszych naczyń naszego organizmu.

W JAKIM PRZYPADKU NIE WYKONUJEMY BADANIA Z UŻYCIEM KONTRASTU?

 • przebyty zawał serca z utrzymującymi się objawami częstej lub nawracającej dusznicy bolesnej,
 • przebyty ostatnio zabieg na tętnicach wieńcowych (w ciągu 7 dni),
 • ciężka niewydolności serca (IV stopień wg. NYHA),
 • ciężkie zaburzenia rytmu serca,
 • wady serca z przeciekiem prawo-lewym,
 • ciężkie nadciśnienie płucne,
 • niekontrolowane nadciśnienie tętnicze,
 • zespół ostrej niewydolności oddechowej dorosłych (ARDS),
 • uczulenie lub nietolerancja składników preparatu,
 • ciąża (brak badań klinicznych w tej grupie kobiet).

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE UŚK:
Choć ultrasonograficzne środki kontrastujące (UŚK) należą do najbezpieczniejszych współcześnie stosowanych kontrastów  to należy pamiętać, że każda substancja podana do organizmu może być przyczyną działań niepożądanych.
W przypadku SonoVue, ewentualne objawy niepożądane mają zwykle przebieg łagodny, szybko ustępujący.
Mogą to być:

 • bóle lub zawroty głowy ( 1,3%),
 • pozostałe ( < 1%):
  • nudności,
  • senność,
  • wysypka, zaczerwienienie skóry w miejscu wkłucia dożylnego,
  • uderzenia gorąca, zaczerwienienie twarzy,
  • uczucie drętwienia i mrowienia kończyn,
  • wrażenia smakowe,
  • ból w klatce piersiowej.

  Bardzo rzadko (<0,001%) mogą wystąpić działania uboczne o ciężkim nasileniu takie jak:

 • uogólniona reakcja alergiczna
 • zwolnienie czynności serca
 • spadki ciśnienia tętniczego krwi.

Mogą one prowadzić do utraty przytomności i być potencjalnie groźne dla życia, a przez to wymagać adekwatnego postępowania leczniczego. Na ich wystąpienie bardziej narażeni są pacjenci z ostrymi stanami kardiologicznymi, które stanowią przeciwskazanie do podania UŚK.
Dla bezpieczeństwa pacjenta, w czasie całej procedury oraz 30 minutowej obserwacji PO badaniu, pozostaje on pod opieką wykwalifikowanego personelu medycznego.